MATERIÁLY Z HISTORIE

1. PRAVĚK A STAROVĚK

Jídlo a stolování v Řecku a v Římě
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Jan Vorba
Další ze zajímavých referátů popisujících každodenní život v antice. Zabývá se jednak "stolovacími zvyky" a jednak tím, co se na stole dalo najít - tedy oblíbené pochoutky starověkých Řeků a Římanů. (3 strany)
Počátky Řecka
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Barbara S.
Referát popisuje počátky řeckého osídlení východního středomoří. Věnuje se tedy tzv. temným staletím (1100 - 800 př. Kr.), o nichž nemáme mnoho poznatků. Zabývá se homérskou (aristokratickou) společností, počátky řeckých polis a řeckou kolonizací. (4 strany) pozn.: Přiložené mapy jsem z důvodu ušetření místa smazal.
Výchova a školství ve starověkém Řecku
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Martin Domes
Poměrně stručný referát porovnávající dva typy výchovy dětí pro službu státu ve dvou nejvýznamnějších starořeckých městských státech - Athénách a Spartě. (2 strany) 
Bydlení ve starém Římě
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Eva Formánková
Nejlépe vystihuje poměry římského obyvatelstva jejich bytová situace. Tento referát se zabývá nejen typy městských domů, ale také vybavení římské domácnosti a dalších podrobností. (4 strany) 
Sexuální život ve starém Řecku
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Klára Matyšková
Velmi zajímavé téma je zde výborně vylíčeno. Už jen názvy kapitol musí vzbuzovat zájem každého zvídavého historika i historičky: Amazonky, Estetika a sex, Hetéry, Láska k chlapcům, Platonická a lesbická láska, Cizoložství ve starém Řecku. (6 stran) 
Deportace ve starověku
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Klára Matyšková
Už antická společnost znala deportace a jiné formy  nucené migrace jako tresty  a jako prostředek politiky. V této práci je rozebrán termín migrace v antickém právu a popsány masové odsuny řeckých politiků do Itálie. (5 stran) 
Kaledonci versus Řím
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Jan R. Hrdina
Na území dnešního Skotska se dlouho před narozením Krista usazovaly keltské kmeny, o nichž dnes nevíme skoro nic. Římští dobyvatele dali tomuto území název Kaledonie. Lépe zdokumentovaným obdobím skotského starověku je doba římská, kdy docházelo k pokusům o násilné připojení Kaledonie k říši. (5 stran)
Egyptský stát v době kněze Venamóna
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Jan R. Hrdina
Další netradiční téma je časově zařaditelné do 11. př. Kr., kdy v Egyptě probíhalo tzv. 3. přechodné období. Průběh a důsledky krize slábnoucího Egypta zachycuje zpráva chrámového úředníka z Vésetu, Venamóna, který ve svém cestopise zachytil průběh výpravy do Libanonu. (4 strany)
Mochicové – zapomenutá civilizace
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Jan R. Hrdina
Tato práce je velice netradiční a vlastně do tohoto oddílu ani nepatří, jenže těžko ji vůbec někam zařazovat. Zabývá se vyhynulou indiánskou civilizací na území dnešního Peru. Na základě mochické civilizace vznikly pak mladší a známější indiánské kultury - Aztékové, Inkové či Mayové. (5 stran)
Vojenství ve starověkém Římě
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Markéta Žampachová
Ještě jedno zpracování organizace a vývoje vojska v antice - tentokrát zaměřené na Římskou říši. Popis začíná dobou republikánskou a končí samozřejmě císařstvím. Autorka se nezapomněla zmínit ani o výstroji vojáků, odznacích, praporech a válečné taktice. (3 strany)
Titus L. Carus - De rerum natura
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Kateřina Štouračová
Práce o římském básníkovi z 1. st. př. n. l. a jeho díle. De rerum natura je důležitým pramenem pro poznání jedné kapitoly starořecké filozofie, ale také skutečnou básní. Tato báseň nám přináší poznání o odkazu řeckého filozofa Epikúra a jeho fyzice.  (2 strany)
Thukydides
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Daniel Šimek
Práce o životě a díle jednoho z prvních antických historiků, ale také athénského stratéga, který popsal pro budoucí generace dějiny Peloponnéské války až do roku 411 př. n. l. Jeho pokračovatelé již jeho kvalit nedosáhli. (3 strany)
10 knih o architektuře
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Autor je ANONYMNÍ (nepřeje si být jmenován, ale určitě ho všichni znáte)
Deset knih o architektuře je slavné dílo antického architekta Vitruvia. Jedná se o často citované dílo již od 1. století n.l. , které zůstalo známé a často přepisované po celý středověk i renesanci. Tato práce stručně popisuje jak architektovu osobu, tak i obsah jednotlivých knih. (2 strany)
Sport a hry v Řecku
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Sport v Řecku II
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Zdeněk Meitner
Stručný (prakticky slovníkový), ale dobrý popis olympijské tradice v antickém světě. Rozebírají se zde jednotlivé části a disciplíny olympiád a jsou zmíněny i další sportovní hry, které se tehdy pořádaly. (2 strany)
Vít Boček
Ještě jednou stejné téma zpracované jinak a hlavně mnohem podrobněji. (6 stran) 
Koncept Semináře - Pravěk
(zpak. WinZip 7.0, formát .doc pro MS Word)
Mgr. Ludmila Hladíková.
Stručně na 66 stránkách seminář z Pravěkých dějin. Ke zkoušce vám to stačit nebude (to si raději kupte skripta od prof. Podborského), ale jako základ je to celkem fajn.
Divadlo klasického Řecka
(zpak. WinZip 7.0, formát .doc pro MS Word)
Stručné poznámky k mému referátu do starověku. (4 strany)
Vývoj divadla, základní informace o komedii (Aristofanés) i tragédii (Aischylos, Sofoklés, Euripidés), budova divadla.
Řecký obytný dům
(zpak. WinZip 7.0, formát .doc pro MS Word)
Jaroslav Mikoška
Referát do starověku o uspořádání domu v antickém Řecku. (2 strany)
Vzrušení u Issu
(zpak. WinZip 7.0, formát .doc pro MS Word)
Harry J. Maihafer, překlad Jaroslav Mikoška
Překlad z anglického originálu o Alexandru Makedonském a jeho tažení do Persie. (5 stran)
Gaius Plinius Secundus
(zpak. WinZip 7.0, formát .doc pro MS Word)
Jaroslav Mikoška
2 práce o 2 římských významných osobách - otci a synovi. První byl významným přírodovědce, druhý spisovatelem (konzulem, císařským legátem, ...) (2 + 1 strana)
Řecký a římský pantheon
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Dominika Špoková
Referát do starověku. Srovnání a vývoj náboženských představ od polytheismu přes vstřebávání východních „barbarských“  kultů k počátkům křesťanství. (7 stran)
Antická literatura
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Radka Holendová
Referát do starověku. Základní přehled nejdůležitějších autorů antického Řecka a Říma. Seřazeno od archaického období (Homér) až po pozdně římskou dobu (např. Marcus Aurelius). (7 stran)
Předmincovní platidla
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Ivo Rábl
Referát do starověku. Přehled měr a vah, s nimiž obchodovaly první kultury a civilizace. Obsahuje přehlednou tabulku vah, délkových, plošných i dutých měr s řeckým, římským i českým názvem. (4 strany)
Etruskové
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Jana Uhlířová
Referát do starověku. Původ Etrusků, oblast usídlení a státoprávní uspořádání, etruská města, etruské náboženství, etruské umění. (4 strany)
Vojsko a válečné umění Antiky
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Martin Rája
Referát do starověku. Popis vybavení a organizace řeckého a římského vojska. Začíná archaickým obdobím a končí vojskem císaře Hadriána. (4 strany)
Řimské dějepisectví
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Marcela Kafková
Referát do starověku. Stručný přehled římské antické historiografie od archaického období 2. st. př. n. l. (Marcus Portius Cato Starší) přes Caesarovy Zápisky o válce galské až k poslednímu období západní říše a prvních křesťanských historiků (mj. např. Aurelius Augustinus) (4 strany)
Řimské odívání
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
??? Autorka prozatím neznámá ??? - jméno doplním hned, jak ho zjistím
Referát do starověku. Stručný přehled módních trendů v antickém Římě. Vysvětlení pojmů typu: tunika, tóga, pallium, paenula, subligar, mamillare, ... (2 strany)

5. DALŠÍ MATERIÁLY

Moderní historiografie
Vybrané kapitoly

(zpak. WinZip 7.0, formát .xls)
Monika Pečková
Podtitul vybrané kapitoly v tomto případě znamená, že byla pořízena část zápisu z předmětu Moderní historiografie od doc. Bočka a dr. Borovského. Tyto kapitoly jsou: Vztah francouzské a české historiografie, Klasická německá historiografie 19. st., Pozitivismus, Gollova škola, Co je předmětem historie?, Metoda historikova, Syntéza, Historie a národ, Lamprecht, Francouzská moderní historiografie. (9 stran)
Dějiny dějepisectví
(zpak. WinZip 7.0, formát .xls)
Jana Nová
Velmi přehledně a užitečně zpracovaný studijní materiál ke kurzu Dějiny dějepisectví. Za každou kapitolou je správná odpověď na otázku, kterou bylo třeba zodpovědět, aby se uživatel dostal na další stránku. Zahrnuje témata od dějepisectví ve starověku až po českou moderní historiografii. (16 stran)
Medailonek prof. Macůrka
(zpak. WinZip 7.0, formát .xls)
Eva Formánková
Josef Macůrek se zapsal do dějin historiografie především svými pracemi z evropského východu. Názvy prací jako Dějiny východních Slovanů, Dějiny polského národa... mluví za vše. Kromě toho se zajímal o dějiny Maďarů, Rumunska za husitství... (3 strany).
Soudobé dějiny
(zpak. WinZip 7.0, formát .xls)
Eva Formánková
Soudobé dějiny je název časopisu, o němž pojednává tento referát. Cílem časopisu je napomáhat k rozvoji a utváření svébytného oboru soudobých dějin v ČR a přispívat k obnovování a rozšiřování historické paměti o nedávné minulosti. Zároveň se snaží být žánrově rozmanitý, tematicky a metodologicky otevřený, a případně i zasahovat jiných společenských věd. (2 strany)

Lánové rejstříky
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Přemysl Oráč
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Texty
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Dávám k dispozici pár textíků, které se budou hodit k absolvování kurzů dr. Házy.
Linea Recta
(zpak. WinZip 7.0, formát .xls)
Martin Drahoš
Účastníkům kurzů dr. Házy nemusím připomínat, o co jde. Pro ty ostatní připomenu, že zde máte k dispozici přímou linii českých panovníků od mýtických Přemyslovců až po Karla I. Habsburského (1916-1918). No - ona ta linie není zas tak přímá - taky má spoustu odboček... (7 stran v MS Excell).
Dějiny trestu smrti
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Lenka Navrátilová
Netradičně zpracovaná práce - taková malá historická lahůdka o různých vynalézavých způsobech trestání odsouzenců trestem nejtěžším.  Je zahrnuto široké období od nejstarších starověkých civilizací až po moderní důmyslné vynálezy. Snad vás potěším výběrem názvů některých kapitol: Rozpárání břicha, Kůl v těle, Upálení, Gilotina, Elektrické křeslo, Plynová komora, ... (14 stran)
Statistiky obyvatelstva
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Eva Formánková
Statistiky k dr. Házovi do Úvodu do studia dějepisu o počtu obyvatel v Evropě 19. a 20. století - z let 1862, 1890, 1984, 1993. Srovnání podle počtu obyvatel a rozlohy. (6 stran)
Peter Burke
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Vít Boček
Referát do historiografie o současném anglickém historikovi, který se počítá k francouzské škole "Annales" a zabývá se zejména raným novověkem. (2 strany) 
Vlastivědný věstník Moravský
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Petra Augustinová, Eva Formánková
Stručná recenze na známý historický časopis - redaktoři, rubriky, skladba, ... Připojen je rozbor vybraného článku - Kapucínská hrobka v Brně. (3 strany)  
KOLŠTEJN
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Autor je ANONYMNÍ (nepřeje si být jmenován, ale určitě ho všichni znáte)
Práce shrnuje dějiny slezského hradu Kolštejna od jeho založení z počátku 14. století až do třicetileté války, po níž ztratil svůj obranný význam - podobně jako většina hradů. (4 strany)
Želivský klášter
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Zdeněk Meitner
Letopisy nejdůležitějších událostí Želivského kláštera od založení knížetem Soběslavem I. (1139) až do současnosti. (1 strana)
Státy v Evropě podle rozlohy...
(zpak. WinZip 7.0, formát .xls pro MS Excel)
Zdeněk Meitner
Oblíbené tabulky dr. Házy, kde jsou seřazeny státy podle rozlohy a obyvatel v různých letech. Hodí se do semináře Úvod do studia dějepisu a určitě mnoha dalších.
Úvod do studia dějepisu
(zpak. WinZip 7.0, formát .doc pro MS Word)

Úvod do studia dějepisu II
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Oblíbené materiály k neoblíbenému předmětu od různých autorů.
(městské knihy, zemské desky, matriky)

Tomáš Bosák
V druhém souboru jsou zpracována další různá témata k postupové zkoušce z historie. Myslím, že mnozí studenti prvního ročníku to jistě ocení. (rozdělení pramenů, metodologie, archivy, muzea a galerie, knihovny, časopisy, encyklopedie, slovníky,...) (9 stran)

Strahovský klášter
(zpak. WinZip 7.0, formát .doc pro MS Word)
Jaroslav Mikoška
Stručný popis historie Strahovského kláštera (2 strany).
Kajetán Nádherný
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Martin Babka
Referát o jednom z našich prvních archivářů a příteli Františka Palackého. (2 strany)
Něco o Brně
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Jitka Kačerová, Alena Vlhová
Vývoj města Brna od pravěku až po současnost. Tento text je sice psán jako učebnice pro základní školy, ale pro stručný přehled by měl být dostatečný. (18 stran)
Islámské právo
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Martin ???
Referát k velmi aktuálnímu tématu se dost podrobně zabývá vývojem práva v islámských zemích. Postupuje jednak chronologicky a kromě všeobecných informací uvádí i vývoj v oblastí jednotlivých typů práva (rodinné, dědické, trestní, ústavní, ...) (6 stran)
Hrady v Podyjí
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Martin ???
Nový Hrádek, Cornštejn, Frejštejn. Stručný nástin vývoje těchto hradů čerpá především z encyklopedií M. Plačka, což znamená, že nechybí ani stavebně-historický popis. (5 stran)