František Palacký 1868-1876
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Monika Pečková
Podtitul: V postavení patriarchy českého národa.
Závěrečná část obsáhlého referátu o Františkovi Palackém, která podrobně popisuje poslední léta jeho života a jeho úlohu v tehdejší společnosti, politice i historiografii.  (5 stran) Pozn.: Ostatní části zpracovávali jiní lidé a nemám je k dispozici.
Město Svitavy 1849-1918
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Jan Vorba
Ukázka seminární práce do 19. století zaměřená na lokální dějiny jednoho města. Rozebrány jsou hospodářské, politické a sociální poměry ve městě... výsledky voleb... (5 stran)
Revoluce 1848 v českých zemích
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Daniela Svobodová
Seminární práce - rozbor revolučního roku 1848 zejména o událostech v Praze, ale jsou připojeny i poznámky k dalšímu dění a stručný životopis a dílo důležité osoby tohoto povstání Františka Palackého. (6 stran)
České dějiny 18.-20. st.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Daniela Svobodová
Sylabus ke stejnojmennému kurzu. Poměrně zajímavý souhrn českých dějin zejména z 19. a první poloviny 20. st. Kapitoly: Krize stavovského systému a osvícenství v 18. st., Vývoj české společnosti v 19. a 20. st., Myšlenkové proudy a ideologie 19. a 20. st., Vývoj vztahů mezi Čechy a Slováky, Češi v boji proti fašismu. (21 stran)
Domovské právo ve starém Rakousku
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Bc. Pavel Vaníček
Specialitka pro ty, kdo mají rádi právní dějiny. Popisuje vývoj práva týkajícího se domovské příslušnosti obyvatelstva v rakouských zemích (se zaměřením na Čechy a Moravu) v 19. st. (3 strany)
Změny v životě venkovského obyvatelstva v 19. st.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Bc. Pavel Vaníček
Práce se snaží postihnout co nejvíce skutečností o důvodech změn, které na venkově v 19. st. probíhaly. Zvláště je zaměřena na problematiku sociálních důsledků rozvoje kapitalismu v zemědělství. V závěru autor věnuje pozornost domácnosti a rodině na venkově. (5 stran)
Národní museum
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Barbara S.
Docela podrobný referát k českým dějinám 19. století. Vznik Národního muzea je tu uváděn v širších souvislostech národního obrození. Čerpá především z knihy Josefa Hanuše o Národním muzeu. Píše se především o zásluhách jednotlivých národních buditelů a také o prvotních sbírkách muzea. (4 strany)
Král železnic a Rokycansko
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Petr Cimala
Dr. Bethel Henry baron von Strousberg se narodil roku 1823 v Neidenburgu ve východním Prusku. Byl to finančník a železniční a průmyslový velkopodnikatel, který na přelomu 60. a 70 let, v době konjuktury a zakladatelství, podnikal na Rokycansku. Lze ho označit za muže, který by směle mohl dělat reklamu tzv. americkému snu. Měl velké plány, měl peníze, ale štěstí mu nepřálo donekonečna. (6 stran)
Jak se žilo za časů Fr. Josefa I.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Eva Formánková
Referát do ČD 19. st. z knihy Pavly Vošahlíkové "Jak se žilo za časů Františka Josefa I." Obsahuje kapitoly o škole, domácnosti, práci, svátcích, ... (8 stran)
Z počátků moravského sociálního zákonodárství
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Adéla Bartáková
Tato seminární práce má poněkud zvláštní a netradiční téma. Stravovací stanice, opatrování chudých, nezaměstnanost, robotárny, žebrota, ...  Jenže co už má člověk jiného psát do dějin 19. století, aby to bylo aspoň trochu originální? (5 stran)
Dolní vrstvy v 19. st.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Barbora Koudelková
Stručný referát pojednávající o sociální i kulturní situaci těch nejchudších vrstev lidí v 19. st. Jsou zde zachyceny nejhorší nedostatky a také vývoj, kterým tyto vrstvy od roku cca 1800 do roku cca 1900 prošly. (2 strany)
Česká pasivní politika v 70. letech 19. století
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Daniel Šimek
Obsáhlá seminární práce do českých dějin 19. století se věnuje problémovému období našich novějších dějin. Pasivní politika byla jedním z důvodů, proč vystřídali na čele naší politiky Mladočeši Staročechy. Byla to tehdy obrovská chyba nebo dobrý strategický tah? (15 stran)
Moravská společnost a Velká francouzská revoluce
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Libor Daněk
Práce shrnuje obsah článku Jiřího Kroupy se stejnojmenným názvem. Na Moravě vrcholí v době francouzské revoluce osvícenství, ale lidé nezůstávají bez informací o revolučních událostech. Proto i zde je možné nalézt revoluční ohlasy. (2 strany).
Čechy a Kraňsko 1860-1914
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Zdeněk Meitner
Referát do ČD 19. století. Jedná se o srovnání politické, společenské a hospodářské situace v Čechách a Kraňsku (hlavní země Slovinska) v uvedených letech. Po revoluci 1848-9 byli Slovinci konečně uznáni jako etnicko-národní individualita a jejich osud v Rakousku-Uhersku je tomu našemu v mnohém podobný. (3 strany)
Napoleon a srdce Evropy
(zpak. WinZip 7.0, formát .doc pro MS Word)
Moje seminární práce do českých dějin 19. století (asi 12 stran)
Zabývá se stejnojmennou knihou J. Polišenského a trochu podrobněji se dívá na osobu knížete Schwarzenberka.
(prof. Malíř mě za ni příliš nepochválil, ale snad se bude někomu hodit)

Code civil
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Monika Pečková
Stručné pojednání o obsahu a okolnostech vydání občanského zákoníku sestaveného ve Francii na začátku 19. st. Jeho vydání si žádaly zejména nové okolnosti po Velké Francouzské revoluci a nástupu císaře Napoleona. (2 strany) 
Ruské impérium v 19. st.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Daniel Šimek
Zápisky z přednášek doc. Vlčka  popisují vzestup ruského imperia za posledních carů v 19. st. Najdete zde nejen popis zahraniční politiky - tedy pozici Ruska v koncertu velmocí - ale také mnoho témat z vnitřního vývoje Ruska - vzdělání a výchova, děkabristické povstání, moderní nacionalismus, tajná policie, manifest o zrušení nevolnictví, ... (21 stran)
Mikuláš II. a jeho přítel Rasputin; Krize a pád ruského imperia
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Daniel Šimek
Cyklus přednášek od doc. Radomíra Vlčka uzavírá krize a pád ruského imperia. Časově patří samozřejmě na přelom 19. a 20. st. a popisuje situaci v Rusku zejména zhruba od 60. let 19. st. Jsou zde zmíněny všechny důležité kapitoly - zahraniční politika, vnitřní situace, reformy, opozice, panslavismus profily důležitých osobností,...  (25 stran)
Rusko-Japonská válka
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Eva Formánková
Na přelomu 19. a 20. st. touto válkou vyvrcholil zápas o mocenské pozice na Dálném východě. Japonsko si zajistilo alianci s Británií (r. 1902). Celkově skončila válka vítězstvím Japonska. Rusko si sice udrželo vliv v sev. Mandžusku, ale jeho pozice byla oslabena. (4 strany)
Trojí dělení Polska, Varšavské knížectví, Kongresovka
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
David Beneš
Trojí dělení Polska z konce 18. st. je známý fenomén, po němž tento stát na více než jedno století zmizel z mapy Evropy. Tento referát poskytuje heslovitý přehled o událostech tohoto dělení a také toho, co po něm následovalo na území bývalého polského království. (2 strany)
Jules Michelet
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Zdeněk Meitner
Tento referát byl zpracován do historiografie a pojednává o známém francouzském historikovi z 19. st., který zaznamenal události Velké francouzské revoluce. (2 strany)
Francie za Napoleona a za restaurace
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Zdeněk Meitner
18. brumairu se uskutečnil ve Francii napoleonský převrat. Dále snad není třeba toto téma podrobněji představovat. Snad jenom podotknu, že práce se stručně zabývá výhradně vnitrofrancouzskými událostmi v uvedené době (cca 1800-1824). (3 strany)
Válka Severu proti Jihu
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Americká občanská válka
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Zdeněk Meitner
Referát do OD 19. století o americké občanské válce z let 1861-1865. Stručný text se zabývá komplexní problematikou od příčin války přes popis bitev a politického zákulisí až k bezprostředním následkům. (3 strany)

Tomáš Bosák
Válka severu proti jihu (1861-65) byla poslední válkou, která se odehrála na území USA. V jejích bitvách se překonávaly rekordy v počtu padlých. Díky tomu se z ní také stala v dnešní době legenda. Důležité vojenské i politické události války jsou shrnuty v této práci. (9 stran)

Dohoda a Trojspolek
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Petr Cimala
Vypuknutí první světové války nebylo žádným překvapením. Už dlouho před ní se v Evropě postupně utvářely mocná zahraniční spojenectví a diplomatická jednání se vedla dnem i nocí. Jaký byl průběh těchto dohod a jak se postupně měnil poměr sil se dozvíte v této práci. (3 strany)
Francie po Vídeňském kongresu
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Adéla Bartáková
Stručný referát do OD 19. století popisující situaci v poražené Francii po Napoleonských válkách a Vídeňském kongresu - tedy přesněji v letech 1815 - 1830. Uvidíte, jak je těžké stabilizovat jakoukoliv formu moci v poražené velmoci. (2 strany) 
Britské impérium v 1. pol. XIX. století
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Britský koloniální systém
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

David Štourač
Velmi stručný a věcný popis britského politického systému na začátku 19. století a jednotlivých britských akcí, které vedly k postupnému zvětšování největšího světového impéria všech dob. Na závěr jsem přidal ještě svůj referát z minulého semestru, který ještě stručněji pojednával o témže tématu. (2+2 strany)
Vít Boček
Britský koloniální systém ještě jednou - tentokrát podrobněji (4 strany)
Děkabristé
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Děkabristé II.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Zdeněk Meitner
Celý název zní Děkabristé S. N. Murajvev a P. I. Pestěl a jejich vize přebudovat Rusko v konstituční monarchii. Práce pojednává o počátcích hnutí proti absolutistické moci carově, které se v Rusku začalo konstituovat počátkem 19. st. Mezi jeho vůdce patřili také dva zmiňovaní muži. (4 strany)
Petr Cimala
Další zpracování tohoto tématu popisující nejdříve průběh povstání a potom i jednotlivé jeho účastníky. (5 stran) 
Otto von Bismarck
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Daniel Šimek
Podle knihy B. Loewensteina rekapituluje autor referátu nejdůležitější okamžiky v životě slavného kancléře Německého císařství, jehož byl de facto tvůrcem. Práce se snaží soustředit nejen na Bismarckovu politickou dráhu, ale všímat si i jeho osobních cílů, tužeb a vlastností. (3 strany)
Ruský narodnický anarchismus
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Libor Daněk
Referát k dr. Vlčkovi do semináře Ruský politický systém v proměnách a tradicích. Hlavní postavou je Michail Alexandrovič Bakunin (1814-1876) - ruský revolucionář a představitel mezinárodního anarchismu. Ale jsou zde i další jména ruských "bojovníků za svobodu" 2. pol. 19. století. (5 stran)
K. L. Metternich
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Clemens Metternich
(zpak. WinZip 7.0, formát .doc pro MS Word)

Jana Vavříková
Výpisky z knihy Franze Herreho: Metternich. Nejsou sice zpracovány do souvislého textu, ale i ve formě poznámek mají 15 stran. To samo o sobě činí z tohoto materiálu cenný zdroj informací o nejvýznamnějším protivníkovi Napoleona I. a tvůrci evropské politiky po císařově pádu. 

Olga Kolibová
Stručný portrét knížete Metternicha. (1 strana)

Giuseppe Mazzini
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Jana Šantrůčková
Referát o italském revolucionáři 19. století, který ostře vystupoval proti rakouské nadvládě v italských státech. Mimo jiné založil společnost Mladá Itálie. (3 strany) 

Mládež vede Brno (1949)
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Zdeněk Meitner
Krátký exkurz do dob úplných počátků vlády komunismu v našich zemích. Pomocí výtahů z dobových novinových článků se autor tohoto referátu pokusil vystihnout atmosféru, která u nás tehdy panovala na příkladu budování "nové socialistické mládeže". (2 strany) 
Mobilizace čsl. armády v květnu 1938
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Zdeněk Meitner
Okolnosti a souvislosti částečné mobilizace československé armády v květnu 1938 jsou zajímavým tématem tohoto referátu. Po anšlusu Rakouska 13. března 1938 se stala snaha Adolfa Hitlera ovládnout i prostor Československa mnohem zřejmější. Edvard Beneš se snažil obnovit systém spojeneckých smluv mezi ČSR, SSSR, Francií, Británií a dalšími. Evropské mocnosti však vydaly prohlášení, že kvůli Československu válku s Německem nezahájí. Proto se čsl. vláda rozhodla vyhlásit částečnou mobilizaci na ochranu republiky. (5 stran)
Ve stínu říšské orlice
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Barbara S.
Recenze stejnojmenné knihy od Jana Borise Uhlíře, která se věnuje nejen osobnostem české politiky za druhé světové války, ale i významným událostem období protektorátu a jejich reflexím v protektorátním tisku. (3 strany)
České dějiny a čeští historikové po 17. listopadu dle D. Třeštíka
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Petr Špaček
Je nepochybné, že po sametové revoluci musela být celá naše historie zásadně přehodnocena a bylo třeba zrevidovat dosavadní bádání. Jakým způsobem byla u nás tato nezbytná změna prováděna a jak se to podařilo hodnotí známý historik "středověkář" Dušan Třeštík. (5 stran)
Emil Hácha
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Adéla Bartáková
Obsáhlý referát o rozporuplné osobnosti, která stála v čele protektorátu Böhmen und Mähren za 2. světové války. Je zpracován podle knihy Tomáše Pasáka: JUDr. Emil Hácha (1938 - 1945). Podrobně se zde popisují prezidentovi osudy v oněch těžkých válečných letech. (10 stran) 
Morava v nacistické politice
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Zdeněk Meitner
Tato práce je o článcích Z. Štěpánka a Fr. Vaška Morava v nacistické politice a sudetoněmecký podíl na ní. V německých plánech poněmčení českého prostoru hrála totiž Morava specifickou roli. Němci si byli vědomi odlišnosti německého živlu na Moravě a chtěli ji správně oddělit od Čech. (4 strany)
R. Heydrich
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Zdeněk Meitner
Dobrý referát o období Protektorátu Čechy a Morava, kdy byl říšským protektor nechvalně proslulý R. Heydrich. Rozebírá především (zlo)činy řečeného protektora a jen několika větami na konci je zhodnocen i slavný atentát na jeho osobu. (4 strany)
E. Kulka - Židé v Čs. vojsku
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Marcela Kafková
Referát do OD 20. st. rozebírá knihu Ericha Kulky. Kniha se zabývá situací českoslovenkých vojáků bojujících za druhé světové války na Západě, na straně Dohody. Zvláštní důraz je věnován otázce objevování se prvků antisemitismu a fašismu uvnitř československé armády. (5 stran)

Hospodářské dějiny
Evropy 20. st.

(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Monika Pečková
Zápisky z přednášek doc. Goňce. Nejsou zcela kompletní z celého semestru tohoto přednáškového kurzu, ale shrnují nejdůležitější ekonomické faktory ve většině evropských států ve 2. polovině 20.st., rozebírají problémy, které vznikly po 2. sv.válce a potom v 60. letech, zaměřují se také na některá hospodářská odvětví – zemědělství, doprava. (13 stran)
Dějiny Francie 2. pol. 20. st.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Daniel Šimek
Zápisky z přednášek Milana Řepy popisují nedávné období (přesněji 1944-1988) v dějinách Evropské velmoci - Francouzské republiky. Jak se Francie vzpamatovávala z devastace po 2. sv. válce, jaké bylo politické rozložení sil, ... Nejde ani tak o úlohu Francie v Evropské integraci, jako spíš o její politický, kulturní, ekonomický a sociální vývoj ve sledované době. (29 stran)
Nagasaki a Hirošima: Nutné zlo?
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Adéla Smažilová
Otázkou "Muselo to být?" se zabývalo v souvislosti s tragédií Nagasaki a Hirošimy v roce 1945 mnoho moderních historiků. Autorka se v této práci pokusila stručně shromáždit ty nejdůležitější argumenty pro i proti a dát je do souvislosti s tehdejší americkou politikou a vůbec situací ve světě těsně po druhé světové válce. (5 stran)
Podpora Stalinova režimu
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Eva Formánková
Jedná se o rozbor článku z ĎaS:-) (2000), jehož titul je: Nadšení nebo krize? Nálady sovětského obyvatelstva ve stalinských třicátých letech. To samo o sobě je dost výmluvné - názvy jednotlivých kapitol už to jen doplňují (Podpora obyvatelstva, Nálady obyvatelstva, Míra podpory). (4 strany)
Bibliografie k obecným dějinám 20. st.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Eva Formánková
Je to pouze seznam knih a jejich autorů, ale historikové dobře vědí, jak často je takový seznam potřebný. Hlavní součástí jsou dějiny různých států z nakladatelství LN. (2 strany)
Balkánská krize 1876-78
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Silvie Filipová
Stručný referát o povstání balkánských národů proti turecké nadvládě a s tím související rusko-turecké válce. Začíná vlastně už rokem 1875, kdy povstala Bosna a Hercegovina a končí berlínským kongresem roku 1878. (2 strany)
Knížata von Pless
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Zdeněk Meitner
Hornoslezská knížata se po první světové válce pokoušela o vytvoření samostatného hornoslezského státu. Referát pojednává právě o těchto knížatech a hlavně o jejich kontaktech i jednáních v zahraničí. (3 strany)
Abendland
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Zdeněk Meitner
Západoevropské myšlení mezi německo-francouzskými dorozumívacími iniciativami a konzervativně-katolickými integračními modely 1923-57. Pojem Abendland neznamená totéž, co "Westeurope". Je to užší pojem chápaný jako německo-francouzský prostor možná ještě s Rakouskem. Referát však ukazuje, že vize "sjednocení západu" není nijak nová. (4 strany)
Válka o Falklandy 1982
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Michal Petr
Referát rozebírá stejnojmennou knihu J. Hrbka. Válka o Falklandy proběhla v roce 1982 po invazi Argentiny na tyto ostrovy držené pod britskou správou. Britové válku nakonec vyhráli, ale oslavovali i Argentinci. (4 strany)
Olof Joachim Palme
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Petr Špaček
Velmi stručný referát o švédském sociálně demokratickém politikovi, bývalém ministerském předsedovi. Ve své době (1927-1986) to byl nejznámější a nejoblíbenější švédský politik ve světovém měřítku (1 strana)
Kambodža v druhé polovině 20. století
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Petr Špaček
Tato nevelká země v jihovýchodní Asii je pro většinu středoevropanů velkou neznámou a znalosti o jejích dějinách jsou obvykle jen dost povrchní. V této práci se autor pokusil trochu z tohoto tajemného neznáma odkrýt a přiblížit zejména smutné období Pol Potovy diktatury a dopad jeho vlády na dnešní Kambodžu. (6 stran)
Francie v letech 1919-45
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Martin Domes
Vývoj jedné z evropských velmocí po první světové válce až do poloviny 20. století. Jedná se zejména o zhodnocení zahraniční politiky úhlavního nepřítele Německa na kontinentě, ale čísla prozrazují také něco z vnitřního vývoje Francouzské republiky. (5 stran)
Španělská revoluce 1936-39
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Martin Domes
Velice podrobná práce o španělské občanské válce, která předcházela válku světovou a v níž na jedné straně bojovali (zjednodušeně řečeno) komunisté podporováni ze SSSR Stalinem a na druhé straně fašistické síly podporované Mussolinim a Hitlerem. Vítězný generál Franco se pak udržel u moci až do roku 1975. (23 stran)
Mladoturecká revoluce
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Sabina Burdová
Na přelomu 19. a 20. století byla kdysi mocná Osmanská říše v definitivním rozkladu. Povstání v jejích provinciích během 19. století odtrhávaly jednu její část za druhou. Situace byla tak kritická, že se revoluce musela přijít i v samém jádru Turecka. Mladoturci ji provedli roku 1908. (4 strany)
Amerikanizace Německa ve XX. století
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Adéla Bartáková
Tento referát do OD 20. století pojednává o vlivu Ameriky a západní kultury vůbec na bývalou centrálně řízenou velmoc poraženou v obou důležitých válkách. Přesun kultury byl navíc ještě "komplikován " rozdělením Německa po druhé světové válce. (3 strany)
Zahraniční politika USA
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Libor Daněk
Studie Zahraniční politika Spojených států vyšla v USA v roce 1943. Walter Lippmann se v ní snaží dokázat, že zahraniční politika prosazovaná v USA v 19. století přestala po roce 1900 vyhovovat, ale nepodařilo se ji včas změnit. (4 strany)
Válka v koloniích a na moři 1914-1917
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Libor Daněk
Referátové teze o válečných operacích za I. světové války mimo Evropu. Nabízí sice pouze krátký přehled, ale seznam literatury napovídá, že se autor tématem dost zabýval. (1 strana) 
Chruščov, S. N.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Zdeněk Meitner
Krátký, ale poměrně zajímavý referát do OD 20. století o vzpomínkové knize Sergeje Nikitiviče Chruščova, který byl doktorem technickým věd a synem sovětské vůdce Nikity S. Chruščova. (1 strana)
Válka a mír po roce 1945
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Zdeněk Meitner
Referát do OD 20. století je o knize původem českého autora J. F. N. Bradleyho Válka a mír po roce 1945 (Dějiny vztahů mezi Sovětským svazem a západem). Kniha se podrobně zabývá těžištěm studené války - tedy vztahem SSSR a USA od konce 2. sv. války až do vzniku SNS. (3 strany)
H. A. Kissinger:
Umění diplomacie

(zkrácená verze - summary)
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Daniel Šimek
Fenomenálním dílem jednoho z nejvýznamnějších amerických politologů (mj. také ministra zahraničí v 70. letech) se zabývá tato podrobná studie. Její těžiště je kladeno do politického zákulisí 20. století (od rozebrání příčin 1. světové války až po pád Berlínské zdi), ale vlastně začíná už 17. stoletím osobou kardinála Richelieu. Aby toho na vás nebylo moc najednou, připravil autor i zkrácenou verzi o délce 9 stran. Plná verze má plných 52 stran! (proto mějte trpělivost při jejím otevírání)
Černošské hnutí v USA v 50. a 60. letech
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Martin Chvojka
Problém černošské menšiny je ve Spojených státech stále živý. Tato práce se zabývá počátky boje černochů za občanská práva a vznik jejich hnutí po polovině 20. století. Nebylo nikterak bez souvislosti s tím, že ve 2.světové válce bojovalo více než milión mužů černé pleti. (4 strany)
Brežněv a východní Evropa
kapitola II: Nejistá stabilita střední Evropy

(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Daniel Šimek
Aby toho nebylo málo - z nádherných politických manévrů nejvyšších soudruhů druhé poloviny 20. století, máte zde zpracovanou i druhou kapitolu Wannerovi knihy o Brežněvovi. Tentokrát se podrobněji zabývá střední Evropou a tedy také Československem. (9 stran)
Brežněv a východní Evropa I
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Brežněv a východní Evropa II
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Jan Vorba (I);  Jindřich Kačer (II)
Dva referáty ze stejného textu o sovětské politice ve vztahu k východnímu bloku. Věnuje se též vnitropolitické situaci v SSSR. Zabývá se prvním dílem knihy J. Wannera, který se jmenuje Ovladatelé a ovládaní.  (5 stran + 4 strany)
Japonsko ve 20. letech 20. st.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Jana Šantrůčková
Docela podrobná seminární práce zaměřená na úzké téma. Situace na japonských ostrovech po první světové válce je zde popsána z hlediska politického (práce mi došla původně pod názvem Politické elity), vojenského i ekonomického. (8 stran) 
Dějiny Maďarska
(90. léta 19. st. - 1945)

(zpak. WinZip 7.0, formát .doc pro MS Word)
Martin Domes
Referát do obecných dějin 20. století. (asi 8 stran malým písmem)
Zabývá se poměrně podrobně politickým a hospodářským vývojem v Maďarsku od 90. let 19. století do roku 1945.
Hra o Slovensko
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Barbora Koudelková
Referát do OD 20. st. o knize L. Deáka: Hra o Slovensko. Kniha se věnuje dějinám Slovenska na mezinárodní scéně v meziválečném období. (2 strany)
Evropské společenství
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Olga Kolibová
Vznik, vývoj a organizace Evropského společenství (následně Evropské Unie) od 50. let až dodnes. (3 strany)
NASA
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Stephen J. Garber, Roger D. Launius, překlad Josef Ševčík
Stručná historie Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) je popsána od jejího vzniku v roce 1958. Projekty: Mercury, Gemini, Apollo. (3 strany)