Ondřej Hýsek
Po úspěšné středověké sérii přichází oblíbený autor skript s dalším pokračováním - Neoficiální souhrn dějin raného novověku. Doufám, že s ním budete opět spokojeni - alespoň já jsem. Trochu to zlehčuji, ale každý student historie na FF MU už jistě slyšel o nejisté souborné zkoušce z tohoto období na našem ústavu a dokáže si spočítat, že mít po ruce souborně sepsaný materiál je neocenitelná výhoda.
Sám autor říká: „Není to dokonalé, ... ale co dneska je?“

Listopad 2003 - verze 2.0 - Ondra poslal opravenou a rozšířenou aktualizaci všech souborů, takže nyní by mělo být vše přesnější a s méně chybami.

 

Úvod do dějin RN
verze 2.0
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Úvod je napsán podle přednášek PhDr. Tomáše Knoze, ale obsahuje také okruhy otázek od PhDr. Z. Házy. Jedná se zejména o seznam pramenů a dostupné literatury, vysvětlení základních pojmů a stručnou charakteristiku nejdůležitějších osobností italské renesance (Petrarca, Boccaccio, Macchiavelli,...), německé i švýcarské reformace (Luther, Zwingli,...) a dalších. Dále je tu delší kapitola Katolická církev v době reformace. (19 stran)
České země v raném novověku
verze 2.0
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Sestaveno podle přednášek PhDr. Bronislava Chocholáče. Začíná obdobím po husitských válkách - důraz je kladen na dobu od druhé poloviny 15. do poloviny 17. století. Důležitá je charakteristika všech českých panovníků i jejich politiky. Další oblíbená témata jsou: Vladislavské zřízení zemské, Morava a reformace, Novokřtěnci, Jednota bratrská, Rudolfův majestát, Bitva na Bílé hoře... Od poloviny 17. st. do konce 18. st. už jsou zde jen stručné charakteristiky vládců. Podrobněji jen Marie Terezie. (17 stran)
Západní Evropa v raném novověku
verze 2.0
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Nejrozsáhlejší část práce je sestavena podle požadavků PhDr. T. Knoze. Zahrnuje obrovské množství témat, které toto období na západě zahrnuje. Po charakteristice některých pojmů (zámořské objevy, absolutismus, humanismus a renesance, ...) přichází na řadu dějiny římské říše - čili habsburské monarchie (vč. reformace, třicetileté války, ...). Nakonec popisuje autor i dějiny dalších států či oblastí (Prusko, Polsko, Uhry, Francie, Británie, Španělsko, Itálie, Nizozemí ...). Nechybí ani stručný popis americké revoluce. (!! 54 stran !! - ! POZOR je to dlouhé ! - ! při pomalejším připojení stáhněte raději zapakovaný soubor !)
Severní, východní a jihovýchodní Evropa v raném novověku - verze 2.0
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Podle přednášek doc. PhDr. Pavla Bočka CSc. byla sestavena poslední - východní část. Kromě stručně popsané severní Evropy se zabývá zejména dějinami Polsko-Litevské unie a Ruska. Uhry jsou obsaženy v předchozím souboru. Na závěr nechybí ani výpis z dějin Osmanské říše. (17 stran)
Další souhrnný materiál:
Hospodářské a sociální dějiny raného novověku
(zpak. WinZip 7.0, formát .doc)
Matěj Kadlec
Zpracováno podle přednášek PhDr. Bronislava Chocholáče. Chcete-li odhlédnout od politických dějin a podívat se trochu do kuchyně a na pole obyčejných lidí, je pro vás právě tento materiál vhodný. Začíná klimatickými podmínkami, věnuje se hodně zemědělství a přes obchod a finančnictví se dostává až k dějinám sociálním, antropologii a mikrohistorii. Zabývá se podmínkami celé Evropy, ale zvláštní důraz klade na české země a zejména na Moravu. (21 stran)

Rozbor literatury k dějinám Vsetína v l. 1480-1799
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Adéla Smažilová
Tato práce se sice týká výhradně regionálních dějin, ale pro studenty může být dobrou ukázkou, kterak zpracovat svoji seminární práci do dějin raného novověku českých zemí k dr. Chocholáčovi. Jednotlivé kapitoly zmiňují dějiny Vsetína, místní významné osobnosti té doby, majitele panství a klíčový je samozřejmě v názvu zmíněný rozbor dosud vyšlé literatury k dané problematice. (12 stran)
Daně předbělohorské
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Bronislav Tomek
Berní systém v předbělohorských Čechách nebyl vůbec jednoduchý. V této práci je stručný popis všech druhů berní a jiných poplatků, které se vybíraly "ve prospěch státu i šlechty". Nechybí ani seznam největších berních poplatníků. (4 strany)
Ferdinand I. a válka s Turky
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Jaroslav Mikoška
Zisk uherského trůnu znamenal pro Ferdinanda I. Habsburského velkou osobní prestiž, ale také spoustu starostí. Z jihovýchodu útočila turecká vojska v čele se sultánem Sulejmánem II. Nádherným. Ten se spojil s domácí opozicí v čele s Janem Zápolským, takže nakonec došlo k dlouhodobému rozdělení Uherského království, přičemž Habsburkům  zůstala jen nepatrná část. (6 stran)
Čarodějnické procesy na Rokycansku
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Petr Cimala
Kladivo na čarodějnice je u nás velmi známý pojem zejména díky stejnojmennému filmu Otakara Vávry. V této práci vám autor představí vznik inkvizice a průběh čarodějnických procesů na Rokycansku v průběhu celého raného novověku. (9 stran) 
J. L. Raduit de Souches
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Autor si nepřeje být jmenován, ale určitě ho znáte (je malý, veselý a občas trochu roztržitý)
...a navíc píše kvalitní práce. Tato se zabývá osobou známého velitele obránců Brna z roku 1645, důstojníka z třicetileté války, původně protestanta z Francie, který sloužil ve švédské armádě a nakonec skončil ve službách císařů Ferdinanda a Leopolda. (8 stran) 
Domácnosti nižší šlechty
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Eva Formánková
Referát ze sborníku Život na šlechtickém sídle v 16. - 18. století - článek Václava Bůžka Domácnosti nižší šlechty v předbělohorských Čechách - rozděleno podle tří hledisek: vybavení rytířského interiéru, sběratelská činnost, životní styl. (5 stran)
V. L. Tapié - Marie Terezie
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Eva Formánková
Docela podrobné výpisky z knihy o Marii Terezii. Bohužel chybí mj. kapitoly o sedmileté válce a Uhrách, ale autorka výtahu slibuje jejich dopsání. Kniha patří k povinné literatuře do DRN českých zemí Dr. Chocholáče. (9 stran malým písmem)
Jan Jesenský - Jessenius
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Jaroslav Mikoška
Každý, kdo trochu zná českou historii, jistě ví, že doktor Jan Jesenský byl mezi popravenými na Staroměstském náměstí roku 1621 po porážce českého stavovského povstání a že předtím provedl první pitvu na našem území. Další podrobnosti o jeho osobě vám sdělí tento referát. (3 strany)
Leopold I.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Sabina Burdová
Leopold I. patřil k nevýrazným panovníkům Habsburské dynastie, nicméně vládl skoro půl století, a tak si jistě zaslouží pozornost historiků. V těchto poznámkách k referátu je shrnuta jeho osobnost, rodinné vztahy i jeho politické postoje. (9 stran)
Nižší šlechta ve věku jagellonském
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Referát je zpracován podle knihy Josef Macka: Jagellonský věk v českých zemích, díl 2. - šlechta. Je zaměřen na problematiku nižší šlechty - tedy kolik bylo v Čechách a na Moravě nižších šlechticů, jak bylo možné stát se šlechticem (erbovníkem), co to přinášelo za výhody a kdo byl vlastně do toho stavu povyšován. Největší část je ale věnována různých pojmům, které se u nás pro tuto vrstvu používali a je podán pokus o jejich charakteristiku a rozdíly mezi mezi nimi: rytíři, vladykové, zemani, panoši, manová a nápravníci. (4 strany) 
Stavební aktivity olomouckého biskupa Karla II. z Lichtensteina v Kroměříži
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Eva Železná, Veronika Mylková
Velice obsáhlá a důkladně zpracovaná seminární práce obsahující nejen popis a historii kroměřížských staveb z doby 48. olomouckého biskupa Karla II. z Lichtensteina (episkopát 1664 - 1695), ale i jeho životopis, stručnou historii Kroměříže a jejího vztahu k olomouckým biskupům. Co se staveb týká, je práce pochopitelně zaměřena na kroměřížský zámek, ale také na knihovnu a podzámeckou zahradu. (8 stran) 
Karel VI.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Zdeněk Meitner
Jaký byl římský císař (a mj. český král) Karel VI. - otec Marie Terezie? Původně měl převzít vládu nad Španělskem, ale nakonec po smrti svého bratra Josefa se ujal vlády v Podunajské monarchii. Vytýká se mu nedůsledná politika a zbytečné úsilí o pragmatickou sankci. Tato práce se pokusí shrnout krátce jeho život. (4 strany)
Albrecht z Valdštejna
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Libor Daněk
Poměrně podrobná práce o Albrechtovi Václavovi Eusebiovi z Valdštejna (1583-1634), jednom z mála Čechů, kteří dosáhli tak vysokého postavení, že spoluurčovali směr evropské politiky své doby. Jeho ambice a vojenská kariéra ho však nakonec stály i život. (6 stran)
Nábož. poměry v českých zemích v 16./17. st.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Libor Daněk
Stručný přehled náboženských poměrů u nás za vlády císařů Maxmiliána II. a Rudolfa II. Je známo, že oba tito katoličtí panovníci byli k jiným vyznáním poměrně tolerantní, což nebývalo u Habsburků příliš obvyklé. (3 strany)
Z Čech až na konec světa
(zpak. WinZip 7.0, formát .doc pro MS Word)
Můj referát do Úvodu do ranného novověku. (2 strany)
Z cestopisu Václava Šaška z Bířkova a Meziboří vybírám především jeho reflexi Itálie. Pokouším se zachytit pohled středoevropana z konce 15. století na rozvíjející se humanismus v severní Itálii. 
Václav Šašek - ještě jednou
zpak. WinZip 7.0, formát .doc pro MS Word)
Jiří Ulip
Ten stejný referát o deníku Václava Šaška - zpracovaný někým jiným nějak jinak a o semestr dříve. (2 strany)
Hynek z Poděbrad
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Vladimír Macků
Referát se věnuje zejména Boccacciovu Decameronu a jeho českému překladu, který pořídil syn krále Jiřího z Poděbrad - Hynek z Poděbrad. (3 strany)
Renesanční zámky
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Vladimír Maňas
Umění v Březanově díle „Životy posledních Rožmberků“ . Referát je zaměřen na stavitele, především na osobnost Baldassare Maggiho di Arogno a jeho stavby pro Viléma a Petra Voka z Rožmberka. (5 stran)

Dobytí Peru
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Luděk Žatečka
Poměrně netradiční téma o dobývání Jižní Ameriky španělskými kolonizátory. Podtitul zní "Náboženství Mayů, Aztéků a Inků", takže práce je zaměřena především tímto směrem, ale nechybí pojednání o Francescu Pizzarovi a jeho dobrodružstvích a také o slavném Inckém náčelníkovi Atahualpovi. (9 stran)
Benvenuto Cellini
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Barbara S.
Stručné poznámky k referátu o slavném italském renesančním umělci B. Cellinim (1500 - 1571). Referát je zaměřen k textu jeho vlastního životopisu ("... mísí se v něm naivita, nízkost, pýcha, energie a vášeň..."). (2 strany)
Jean Bodin
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Tomáš Bosák
Jean Bodin (1530 - 1596) byl všestrannou renesanční osobností. Francouzský právník, publicista, filosof a myslitel ale i ekonom a soudní úředník, který vešel do dějin hlavně jako teoretik státní moci. (3 strany)
Michelangelo
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Eva Formánková
Poměrně stručné poznámky k referátu o životě a díle slavného renesančního malíře, sochaře a básníka Michelangela Buonarroti. Připojeny jsou i dvě ukázky z jeho básnické tvorby. (3 strany)
Niccolo Macchiavelli
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Stručné poznámky k mému referátu o pojetí absolutismu v nejznámějším Macchiavelliho díle Vladař. Snažil jsem se shrnout nejdůležitější fakta a zdůraznit některé zajímavosti, které mohou být prospěšné pro pochopení Macchiavelliho pragmatických úvah o vládnutí. (3 strany) 
Sjednocení Pruska
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Zdeněk Meitner
Sjednocování Pruska byl dlouhodobý proces, ta hlavní fáze je v literatuře spojována s Bedřichem Vilémem, jenž je znám pod přezdívkou „Velký kurfiřt“ (1640 - 1688). Dodnes má mnoho obdivovatelů a jeho dlouhá vláda byla spojena se složitou politikou a mnoha válkami. On byl de facto tvůrcem říše, z níž vzešla pozdější evropská velmoc - Německo. (4 strany) 
J. J. Rousseau
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Jan Vorba
Celý název referátu zní Rousseau neboli nešťastný filozof citu. Touto pozoruhodnou osobností se autor zabýval v předmětu Ob. dějin 19. století, nicméně svým zařazením patří ještě do ranného novověku. Zabývá se zde stručně Rousseovým životem i jeho myšlenkami a názory. (2 strany)
Katolická církev v době reformace
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Jan Vorba
Referát
do semináře O toleranci v církevních dějinách. Začíná známým kostnickým koncilem, ale důraz je kladen na 16. století (vystoupení Martina Luthera a zejména na koncil v Tridentu). Autor se také dotýká problematického vztahu koncilů a papežů. (3 strany) 
Kryštof Kolumbus
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Martin Vašek
Referát
je sice psán do SD záp. Evropy, ale tematicky patří už spíše do ranného novověku. Dle názvu je patrné, že se jedná o popis dobrodružného života slavného mořeplavce, zejména jeho čtyř cest k americkým břehům, o nichž si celý život myslel, že ho dovedly do Indie. (9 stran)
Třicetiletá válka
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Martin Chvojka
Na několika stránkách seminární práce shrnul autor nejdůležitější okamžiky "prvního celoevropského" konfliktu v dějinách.  Práce je zpracována z hlediska vojensko-politického - bitvy, vojevůdci, králové, příměří, ... (4 strany)
Dvě cesty do Brazílie
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Jan Vorba
Zajímavý referát do UDRN z knihy Hanse Stadena - německého cestovatele, který navštívil v letech 1547 až 1555 dvakrát Brazílii. Mimo jiné popisuje i životní způsoby kmene Tupinambá, do jehož zajetí upadl. (2 strany)
Thomas More - Utopia
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Marcela Kafková
Stručný, ale dobrý referát o známém kancléři Jindřicha VIII. a jím vytvořeném ideálním státu na vybájeném ostrově. (3 strany)
A. S. Piccolomini - Pius II.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Petra Ondřejová
Referát do UDRN se zabývá renesančním pohledem na krásu ženy. Jako pomůcku si bere knihu budoucího papeže Pia II. "O dvou milencích". Autorka však pracovala i s dalšími materiály a výsledek je poměrně zajímavý. (3 strany)

Ruské impérium v 18. st.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Daniel Šimek
Zápisky z přednášek doc. Vlčka se týkají období vlády carů Petra I. až Pavla I. a popisují vstup Ruska do velké evropské politiky, který nastal mimo jiné právě díky reformám Petra I. Velikého. Přestože nejsou tyto zápisky formálně zcela přehledné, obsahují důležité informace o politických, ekonomických, vojenských i sociálních dějinách  Ruska 18. st. Hodně pozornosti je samozřejmě věnováno reformátorům Petru I. a Kateřině II. (23 stran)
Jan II. Kazimír
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Adéla Smažilová
Tento polský král (1648-1668) vládl v nelehké době kozáckého povstání Bohdana Chmelnyckého. Musel se vyrovnávat s přebujelou mocí polských šlechticů a navíc byl ze severu těžce tlačen švédským králem Karlem X. Osudy panovníka, který byl původně určen pro duchovní dráhu a pro vládnutí se příliš nehodil jsou stručně vylíčeny v této práci. (3 strany) 
Polsko v 18. století
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Marianna Kudelová
Polský stát byl od konce 17. st. ve fázi rozkladu. Ve jménu pochybných "šlechtických svobod" vznikla v Polsku spíše jistá forma anarchie, která se udržovala s pomocí okolních velmocí. Vývoj nezadržitelně spěchal do fáze, kdy se tyto velmoci rozhodly, že si Polsko bez skurpulí rozdělí mezi sebe. (4 strany)
Car Alexej Michailovič
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Marcela Kafková
Referát Seminární práce se zabývá vládou druhého ruského cara z rodu Romanovců, kteří nastoupili po těžkém období smuty a jejich vláda znamenala jistou stabilizaci ruských poměrů a také expanzi ruské říše. Alexejovi a jeho rádcům se například podařilo využít povstání Bohdana Chmelnického a připojit tím Ukrajinu. Připravil tak cestu svému synovi Petru Velikému. (6 stran)
Ruské dějepisectví
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Eva Formánková
Referát do DRN vých. Evropy popisují ruské (a ukrajinské) dějepisectví v 18. a 19. století - tj. od Tatiščeva po Pogodina (vznik první ruské historické školy a prosazení vědeckého směru). (4 strany)
Smuta
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Sabina Burdová
Stručný referát popisuje situaci v Rusku po smrti cara Ivana IV. Hrozného, který po sobě zanechal jen slabomyslného syna Fjodora, za nějž vládl jeho švagr Boris Godunov. Po něm pak nastoupil první z řady ruských samozvanců zvaný Lžidimitrij I. (3 strany)
Polské sněmy v 16. století
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
V této seminární práci do DRN vých. Evropy jsem se pokusil zachytit převratné období polských dějin, kdy se vlády ujala tzv. šlechtická demokracie a z krále postupně učinila jen figurku ve svých rukou. Polsko-Litevská unie v té době řešilo problémy s rytířskými řády na svém území i nekonečné boje s rozpínajícím se Ruskem. Váhy odměřující moc se postupně nahýbaly na různé strany, ale vítězem se nakonec stali polští bohatí magnáti. (7 stran)
Ivan IV.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Olga Kolibová
Ivan IV. - Jedna z nejzajímavějších postav ruských dějin - první ruský car. Nebylo snad kontraverznější osoby na ruském trůně a že se tam vystřídalo podivínů. Tato práce však hodnotí především jeho politické a státnické činy. Osobní povaha je však vždy prostupuje. (3 strany)
Osmanské výboje v Evropě
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Libor Daněk
Toto téma je poněkud nadčasové, protože zahrnuje dobu od 14. do 19. století, kdy byli Turci hlavním nepřítelem křesťanské Evropy a jediným nebezpečím, kvůli němuž byli někdy i odvěcí nepřátelé ochotni zapomenout dočasně na své spory a spojit se v zájmu ochrany křesťanství. Vrchol expanze spadá do ranného novověku, proto je referát zařazen sem. (5 stran)
Uherská povstání 17. st.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Libor Daněk
Zatímco českým stavům stačila k definitivní porážce jedna Bílá Hora, uherští a sedmihradští šlechtici vedli odboj proti Habsburské nadvládě po celý novověk. Protože jich bylo tolik, jména vůdců jednotlivých povstání se často pletou, proto tento jejich stručný přehled slouží především k lepší orientaci. (2 strany)
Rusko do nástupu Romanovců
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Libor Daněk
Přestože práce začíná od středověkých počátků ruského státu, její největší část se týká období vlády Ivana III., Vasilije III., Ivana IV. a Borise Godunova - tedy 16. století. Je zde popsány i situace pravoslavné církve a jejích hlavních představitelů. (8 stran)
Polsko a Litva ve 14.-17. st.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Libor Daněk
Práce začíná zhruba vznikem Polsko-Litevské unie a končí povstáním Bogdana Chmielnického. Svým chronologickým zařazením tak patří do pozdního středověku i ranného novověku. Jedná se o stručný souhrn dějin obou států, ale vše podstatné je tu na 6 stranách vypsáno.
Boris Godunov
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Martin Vašek
Referát do DRN vých. Evropy o skutečném zemském správci a slavném ruském hrdinovi, jehož jméno je opředeno spoustou legend a který působil v době prvního ruského cara Ivana IV. zv. Hrozný. (5 stran + poznámky)