Ondřej Hýsek
Je téměř neuvěřitelné, že některý student dokázal po tolika pokusech složit obávanou zkoušku ze středověkých dějin, vytvořit tak monumentální dílo, jako jsou tato neoficiální skripta. Přestože ne všechny části jsou rozepsány do podrobností (což samozřejmě ani nelze očekávat), prokázal tím nám ostatním neuvěřitelně cennou službu, za což mu tímto děkuji. Zejména soupis pramenů a také českých dějin se mi zdá být velmi potřebnou (a dobře zpracovanou) záležitostí.

Listopad 2003 - verze 2.0 - Ondra poslal opravenou a rozšířenou aktualizaci všech souborů, takže nyní by mělo být vše přesnější a s méně chybami.

Úvod do středověkých dějin
verze 2.0
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Ale začněme od počátku (úvodu). V tomto souboru jsou rozepsány obecné pojmy tak, jak se probírají v našich úvodních seminářích do středověku. K charakteristice postačí jmenovat názvy kapitol: Škola Annales, kroniky, literatura; Periodizace středověku; Hodnocení středověku; Jak chápal středověký člověk čas a prostor; Církevní řády a kláštery; Rytíř; Rolník; Domácí (česká) kolonizace; Velká (německá) kolonizace; Územní vývoj Evropy; Křížové výpravy do svaté země; Písemné památky; Volba německého krále; Legenda o Ostojovi. (20 stran)
Prameny k českým dějinám
verze 2.01
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Nejcennější materiál ke zkoušce. Kdo nezná prameny, ať tam ani nechodí. V tomto souboru jsou zhruba rozděleny do okruhů, na jaké se vás mohou ptát. Tj.: 1. Prameny k Velké Moravě; 2. Nejstarší legendy o českých světcích; 3. Kosmas a jeho pokračovatelé; 4. Prameny ke 12. století; 5. Prameny ke 13. století; 6. Prameny ke 14. století (6.1 Zbraslavská a Dalimilova kronika, 6.2 Doba Karla IV.); 7. Václav IV. a husitství; 8. Doba Jiříka z Poděbrad (a Jagellovci); 9. Syntézy českých dějin; 10. Edice pramenů; 11.  Styk s listinami v českých zemích. (20 stran)
České země ve středověku
verze 2.0 - část 1.

České země ve středověku
verze 2.0 - část 2.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

 

 

Martin Domes
České středověké dějiny II
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Nejobsáhlejší, nejdelší a nejpodrobnější část se zabývá obdobím středověku na našem území. V první části je historie od nejstaršího slovanského osídlení do poloviny 13. st. - tedy smrti Václava I. Nechybí dlouhé kapitoly z velkomoravského období, Třeštíkova chronologie nejstarších legend, ... (51 stran).

V druhé části najdete období našeho vrcholného a pozdního středověku - tedy od vlády posledních přemyslovských králů do Ludvíka Jagellonského. (35 stran)

Autor čerpal zejména z Velkých dějin zemí Koruny české a dalších knih od D. Třeštíka, J. Žemličky, J. Šusty, Z. Fialy, J. Mezníka, ... (délka je neuvěřitelná, takže - pokud nemáte mimořádně rychlé připojení - raději si stáhněte zapakovaný soubor)

Martin Domes
Další pokus o zpracování přehledu českých dějin středověku vhodný pro soubornou zkoušku pro připomenutí nejdůležitějších osob pojmů a událostí. Zabývá se obdobím od nejstaršího slovanského osídlení až do husitské revoluce. (27 stran)

Západní Evropa ve středověku
verze 2.0
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Tento přehled už není tak podrobný a vyčerpávající (vzhledem k širokému záběru tématu to ani není možné) a v podstatě se soustředí na problémy probrané na seminářích SD záp. Evropy - tj. hlavně na raný středověk (Francká říše, Karel Veliký, počátky středověké Říše Římské, ...), ale nechybí ani další témata - křížové výpravy, stručný přehled dějin Anglie a Francie a v neposlední řadě také odbočka na blízký východ k Arabům a souhrn středověké filozofie. (47 stran)

Východní a jihovýchodní Evropa (+Asie) ve středověku
verze 2.01
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Nejstručnější závěrečná část se zabývá zejména dějinami Byzance a v rámci jihovýchodní Evropy potom i menších států: Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko, Rumunsko. Nově jsou přidány i dějiny Arabské říše. Velká část je věnována dějinám Rusi a zanedbáno není ani Polsko, Maďarsko či Litva. Autor čerpá z vydaných dějin jednotlivých států + ze skript FF MU a knih profesora Macurka. (27 stran)

Další soupisy pramenů ke středověku od jiných autorů

Kosmova kronika česká
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Jan Vorba
Rozbor první (pomineme-li Kristiána) a asi nejznámější české kroniky dokončené v roce 1125. U souborky často lidé zjistí, že nestačí kroniku přečíst, ale je třeba ji i pochopit - k tomu by měla dopomoci tato práce. (6 stran)
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Barbara S.
Z tohoto souboru se dozvíte nejen rozdělení jednotlivých svazků edice vč. jejich autorů. Podle předmluvy Gustava Fridricha se zabývá i metodologií zpracování edice v jejích počátcích. (4 strany)
Nauka o pramenech
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Adéla Bartáková
Ještě jeden kompletní soupis pramenů k českému středověku. Tentokrát je zpracován ze zápisků k semináři doc. Krmíčkové na PVH. Obsahuje přehledné rozdělení pramenů a popisy ke všem důležitým legendám, kronikám i análům. (27 stran)
Archivum coronae regni bohemiae
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Barbora Koudelková
Důležitý přehled archivu starších dějin českého státu, který obsahuje 2822 písemností, převážně listin a listů z let 1158-1395. (1 strana)
Magnae Moraviae fontes historici I
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Petra Pospíšilová
Velmi důležitý referát o pramenech k Velké Moravě (SD čes. zemí). 1. část obsahuje: Sv. 1 - Letopisy a kroniky; Sv. 3 - Listiny, listy a různé historické texty  (4 strany) 
Magnae Moraviae fontes historici II
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Eva Formánková
Velmi důležitý referát o pramenech k Velké Moravě (SD čes. zemí). 2. část obsahuje: Sv. 2 - Životopisy, legendy, panegyriky a liturgické texty; Sv. 4 - Texty právní a dodatky; Sv. 5 - Seznamy, rejstříky (4 strany) 
Codex iuris municipalis regni Bohemiae
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Petra Ondřejová
Důležitý referát k pramenům českých dějin. Jedná se o specializovanou edici - CIM, čili Sbírka pramenů práva Českého království. Většinou jde o privilegia měst. (2 strany)
Vojtěšské legendy
(zpak. WinZip 7.0, formát .doc pro MS Word)
Stručné poznámky k mému referátu do Úvodu do studia dějepisu (2 strany)
Čerpáno z knihy od prof. Nechutové Latinská literatura ... 
Názvy, vznik a autoři jednotlivých legend.

 

Budování cimburského dominia na Moravě ve 14. století
(zpak. WinZip 7.0, formát .doc)
Jindřich Kačer
Diplomová práce na velmi lokální téma týkající se počátků jednoho moravského šlechtického rodu ve 14. století. Hlavní roli zde hrají dva Bernardové z Cimburka, o nichž se až dosud většina historiků i veřejnosti domnívala, že byli pouze jednou osobou. Popisované cimburské panství najdete u městečka Koryčany nedaleko hradu Buchlova v kopcích zvaných Chřiby. Práce končí okamžikem, kdy rod Cimburků přesídlil v roce 1358 definitivně do Tovačova a panství prodal moravskému markraběti Janu Jindřichovi. (59 stran)
Fr. Šmahel: Husitské Čechy
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Josef Ševčík
Referát do předmětu Moderní historiografie se zabývá knihou našeho předního medievalisty, jehož práce o husitské revoluci bývají překládány i do světových jazyků. Tato kniha má podtitul: Struktury, procesy, ideje. Jde v ní nejen o popsání revoluce, ale také o celkový rozbor situace v tehdejších Čechách. (3 strany)
Inventáře klášterních dvorů
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Michal Petr
Autor se zabývá otázkou, s čím se ve středověku hospodařilo na klášterních dvorech. Dají se při tom zjistit zajímavé podrobnosti o jednotlivých hospodářských činnostech každodenního života kláštera. Práce by se sice dala vztáhnout na kláštery celé Evropy, ale vychází z pořízeného soupisu Fr. Grause o inventáři klášterů našich zemí. (2 strany)
Korespondence Svatopluka s papežskou kurií
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Michal Petr
Podtitul této práce zní: Pokus o rozbor a zasazení do kontextu celoevropských dějin. Velmi zajímavé netradiční téma zpracované nejen podle literatury od L. Havlíka a D. Třeštíka, ale také čerpající přímo z pramenů (tedy spíše edice MMFH). Autor rozebírá jednotlivé listy mezi moravským králem Svatoplukem (870-894) a papežskou kurií a opatřuje je příslušným komentářem. Bohužel se druhá polovina práce ztratila, ale i tak to snad pro zájemce bude cenný materiál. (7 stran)
České země v křížových výpravách
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Bc. Pavel Vaníček
Účast Čechů v křížových výpravách nebyla nijak významná a nedobyla žádného zvláštního mezinárodního uznání. Nicméně alespoň výprava knížete (později krále) Vladislava II. v tažení římsko-německého krále Konráda III. stojí za zmínku. Je chvályhodné, že jsme došli aspoň do Byzance. (3 strany)
Konstantin a Metoděj
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Tereza Zemanová
Křesťanskou misi soluňských věrozvěstů Konstantina a Metoděje provází mnoho nejasností. Přesto je zřejmé, že se jednalo o kulturně nejdůležitější událost z celého velkomoravského období. V této práci se seznámíte s nejdůležitějšími událostmi ze života obou velkých mužů a stručně i s dílem, které po sobě zanechali. (4 strany)
Oldřich a Stanislav ze Znojma
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Autora neznám - Stáhnuto z internetu (pokud se mi přihlásí, dopíšu to sem nebo smažu podle jeho přání)
Obě tato jména jsou spjata s husitstvím a jde jistě o nejvýznamnější osobnosti města Znojma z 15. století. Oldřich ze Znojma byl český kněz a náboženský reformátor. Východočeští sirotci jej vybrali k obhajobě artikulu o svobodném kázání slova božího na Basilejském koncilu (1432). Stanislav ze Znojma byl velmi inspirován J. Wicklefem a zpočátku velmi obhajoval jeho učení. Byl rektor UK a od roku 1412 se postavil proti Husovi. (3 strany)
Svatost Jeronýma Pražského a Mistra Jana Husa
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Autora neznám - Stáhnuto z internetu (pokud se mi přihlásí, dopíšu to sem nebo smažu podle jeho přání)
Obě jmenované osobnosti jsou v českém prostředí dostatečně známé. Ale tato práce se zabývá jejich životem a dílem z trochu jiného pohledu. Pátrá totiž po jejich vztahu k Pravoslavné východní církvi. Ani jeden z nich k ní rozhodně nepatřil, jejich inspirace Východem byla však větší, než by většina z nás očekávala. (6 stran)
Církevní správa v českých zemích
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Jaroslav Mikoška
Stručný, ale velmi užitečný a přehledný popis církevní správy v našich krajích od založení pražského biskupství až do doby předhusitské (tedy do 14. století). Jmenováni jsou nejen biskupové, ale i jednotlivé mnišské či rytířské řády, nejdůležitější kláštery, ... (4 strany)
Husův proces
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Petra Haramijová
Podrobný popis všech v literatuře popsaných okolností Husova procesu. Husova (ne)obhajoba, kdo svědčil pro něj a kdo proti němu, jména jeho soudců a žalobců, postoj římského krále Zikmunda a ostatní jednací záležitosti Kostnického koncilu. (4 strany)
Kosmas
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
V tomto referátu jsem shrnul stručné poznámky o známých faktech Kosmova života a jeho vztahu k národům, knížatům, vzdělání, ... Není jich moc a většinou jsou to dohady. Vycházel jsem z knihy D. Třeštíka Kosmas. (3 strany)
Mravní stav duchovenstva za vlády Lucemburků
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Adéla Bartáková
Zajímavý referát do výběrového semináře České země a kurie za vlády Lucemburků. Obsahuje stručné životopisy slavných kazatelů a Husových předchůdců Konráda Waldhausera a Jana Milíče z Kroměříže. (5 stran)
Počátky Přemyslovců
(zpak. WinZip 7.0, formát .doc)
Jaroslav Mikoška
Výborně provedený výtah z knihy Dušana Třeštíka Počátky Přemyslovců (1997). Kniha se zabývá rozborem pramenů k nejstarším českým dějinám a D. Třeštík v ní představuje nové teorie, které vyzkoumal při studiu těchto pramenů. Zvláštní pozornost je věnována vraždě knížete Václava a také rozboru Kristiánovi legendy. (32 stran)
POZOR, je to dlouhé! Při pomalejším připojení si raději stáhněte spakovaný soubor.
Počátky Přemyslovců - stručně
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
David Štourač
Ještě jeden výtah ze stejné knihy, tentokrát od jiného autora a mnohem stručněji. Takže pokud vám stačí jen základní ideové teze Třeštíkova díla, podívejte se raději na tuto kratší práci. (4 strany)
Spory mezi Lucemburky
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Můj referát do semináře Morava v XV. století popisuje průběh politických sporů mezi třetí generací českých a moravských Lucemburků. Zachycuje zhruba období od smrti Karla IV. (1378) až do smrti markraběte Jošta (1411). Jsou zde stručně popsány charaktery 6 hlavních aktérů sporů a potom klíčové body jejich vzájemného vztahu. (4 strany)
Vznik přemyslovského státu
(zpak. WinZip 7.0, formát .doc pro MS Word)
Jakub Havlíček
Referát do středověkých dějin českých zemí. (3 strany)
Zabývá se článkem D. Třeštíka v ĎaS, č. 4 a 5 z roku 2000: Vznik přemyslovského státu a jeho "politického národa" I, II.
Přemysl Otakar II.
(zpak. WinZip 7.0, formát .doc pro MS Word)
Jaroslav Mikoška
Poměrně rozsáhlá práce o vládě jednoho z posledních Přemyslovců. Začíná se stručně od počátků Přemyslovců a je dovedena až k bitvě na Moravském Poli. (26 stran)
Od zlaté buly sicilské do husitské revoluce
(zpak. WinZip 7.0, formát .doc pro MS Word)
Rychlý průřez českým vrcholným středověkem (poslední Přemyslovci + Lucemburkové). Práce je rozdělena podle vlády jednotlivých panovníků a má podtitul "Pohledy 20. století na události a osobnosti české středověké historie". (8 stran)
Karel IV. a italští humanisté
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Petra Pospíšilová
Referát do UDRN pojednává o stycích a komunikaci Karla IV. s italskými učenci. Zaměřuje se zejména na tyto jména: Cola di Rienzo, Francesco Petrarca, Marsilius z Padovy (2 strany)
Břetislav I. a jeho doba
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Miroslav Jurásek
Velmi precizně a podrobně zpracovaný referát do SD českých zemí. Rozebírá nejdůležitější postřehy z knihy Barbary Krzemienské: Břetislav I. Rozbor politické situace z českého ranného středověku je doplněn mnoha poznámkami a souvislostmi středoevropské politiky z první poloviny 11. století (8 stran)
Čechy v době knížecí
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Petra Ondřejová
Referát do SD českých zemí, který rozebírá knihu Josefa Žemličky z r. 1999 a je zaměřena na životní podmínky na našem území v 11. a 12. století. Tato první polovinu referátu se věnuje problematice církve, správy hradů, času, osídlení, směně a obchodu, soudnictví. (cca 4 strany)
Čechy v době knížecí II
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
??? Autorka prozatím neznámá ??? - jméno doplním hned, jak ho zjistím
Druhá část referátu obsahuje tyto kapitoly: Vrstvy obyvatelstva, Církevní reforma, Společenská situace, Kolonizace, Pozemková vrchnost, Města, Kníže a „Čechové“, Morava, Moravané, Šlechta (6 stran)
Vznik Velké Moravy
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Zuzana Hlucháňová
Vyšla nová kniha od Dušana Třeštíka: Vznik Velké Moravy. To hlavní z jejího obsahu je shrnuto v tomto referátu do SD českých zemí. Zabývá se především politickými dějinami Velké Moravy v souvislostech evropských událostí. (5 stran)

 

Jindřich II. a Tomáš Becket
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Adéla Smažilová
Spor mezi těmito významnými osobnostmi anglických středověkých dějin patří k nejznámějším středověkým sporům vůbec - snad proto, že skončil nechtěnou vraždou a z Tomáše se stal světec. Jádrem sporu byla samozřejmě emancipace katolické církve a jejích kněží. Důležité okolnosti jsou stručně vylíčeny v tomto referátu. (2 strany)
Sicilské Nešpory
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Eva Formánková
Po smrti Fridricha II. a posléze jeho syna Konráda (1254) se vlády na Sicílii zmocnil po několika letech sporů rod z Anjou. Nevládl tam však dlouho. Roku 1282 o nešporách proti němu povstalo Palermo. Začalo tak dvacetileté období bojů, které skončilo odtržením Sicílie, kterou získal aragonský rod. (4 strany)
Bitva u Kresčaku 1346
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Jiří Chlubný
Podrobný rozbor jedné z nejznámějších bitev stoleté války. Pochopitelně se přihlíží k politické a vojenské situaci, zmíněna je smrt Jana Lucemburského a nechybí citáty ze známé Froissartovy kroniky. (7 stran)
Španělsko ve 2. pol. 15. st.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Dominico francesco paco fabrisio miňambrés - Trapl
Zajímavá práce o vzrůstu jedné evropské velmoci, která se právě v 15. st. po konečně sjednotila a mohla tak nastoupit cestu ke své slávě. Autor zde rozebírá situaci v Kastilii, Aragonii i Granadě, zabývá se kulturou, inkvizicí, dokončením reconquisty i Židy. Nevynechává ani objevení Nového světa. (6 stran)
Papež Urban II.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
David Beneš
Papež Urban II. byl v mnoha směrech zajímavá osobnost, který měl vliv na důležité události své doby. Nejčastěji je jeho jméno spojováno s první křížovou výpravou, ale tato práce ho dává do souvislosti i s dříve započatou clunyjskou reformou a neopominutelným bojem o investituru. (13 stran)
Bernard z Clairvaux
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Bc. Pavel Vaníček
Někteří ho považují za nejvýznamnější osobnost 12. století. Patřil k iniciátorům  2. křížové výpravy, podílel se na založení templářského řádu, vystupoval proti Katarům a známý je rovněž jeho spor s filozofem Abélardem. (4 strany)
Italské městské státy
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Bc. Pavel Vaníček
Krátký referát popisující zejména podmínky vzniku Italských městských států (Benátky, Janov, Pisa, Florencie, Ferrara, ...) a jejich počáteční problémy. Stručně je potom zmíněn jejich vývoj i ve 13. - 14. st. a končí se válkami o Itálii mezi Španělskem a Francií počátkem novověku. (2 strany)
Středověké mnišství
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Dominika Ondráčková
Úctyhodná práce vypsaná z knihy Hugha Lawrence: Dějiny středověkého mnišství. Najdete tu popis všech možných řádů, životopisy světců (sv. Benedikt, sv. Kolumbán, ...), popis života v klášteře a základní pojmy týkající se jeho organizace,... (a spoustu dalších věcí). (13 stran)
Politická situace Španělska v 8. - 15. st.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Petr Špaček
Středověké dějiny Pyrenejského poloostrova jsou poměrně komplikovaná záležitost kvůli existenci mnoha nezávislých států a třenicemi mezi nimi. Do toho se pletou Arabové a Berberové - probíhá reconquista. Trochu jasnější přehled do tohoto spletence událostí se snaží vnést tato práce. (6 stran)
Píseň o Rolandovi
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Petr Špaček
Stručná práce o jedné z nejslavnějších středověkých legend o synovci Karla Velikého, který prý hrdinně padl v údolí Roncesvales při přechodu Pyrenejí v boji se Saracény. Práce obsahuje popis legendy a její stručné zhodnocení ve světle moderních poznatků. (3 strany)
Bitva u Bouvines a Filip II. August
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Tomáš Bosák
Bitva v roce 1214 byla pro další vývoj západní Evropy v mnoha ohledech klíčová. Jednak tam bojoval římský protikrál Fridricha II. - Ota Brunšvický, ale hlavně bývá francouzskými historiky považována za symbolický počátek francouzské státnosti. Podařilo se porazit "nenáviděné" Anglonormany a král Filip II. sjednotil většinu Francie pod svoji vládu. Součástí této práce je i několik odstavců o francouzském medievalistovi jménem Georges Duby, který napsal knihu Neděle u Bouvines. (6 stran)
Jindřich II. Plantagenet
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Tomáš Bosák
Anglického krále z 2. poloviny 12. století, kterému mj. patřila také velká část území dnešní Francie, není třeba představovat. S trochou nadhledu by se dal označit za prvního velkého anglického krále. Zdráhám se nazvat tuto práci referátem či "seminárkou" - vzhledem k jejímu rozsahu se jedná spíše o takovou malou biografii. (15 stran)
Frankové - počátky
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Jaroslav Mikoška
Tato práce se věnuje dějinám Franků v období stěhování národů do smrti Chlodvíka I., jehož vláda (resp. smrt) byla jistým mezníkem ve vývoji Franské říše. Právě Frankové dokázali skloubit germánskou a románskou kulturu, čímž dali podnět ke vzniku pozdější kultury celoevropské. (3 strany)
Mor v Evropě
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Martin Domes
První morová rána zasáhla západní Evropu v letech 1347-48 a od té doby se tato zhoubná nemoc vracela v pravidelných intervalech v podobě dalších ran. Její následky byly pro lidstvo katastrofální a dlouho do novověku si lékařská věda neuměla s morem poradit. (2 strany)
Anglie ve středověku
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Martin Domes
Stručný přehled anglických středověkých dějin od Viléma II. Ryšavého (1087-1100) do Jindřicha VII. Tudora (1485-1509). Základem je zejména výčet a stručná charakteristika všech anglických králů této doby. Jako přídavek zde najdete odstavce: Ekonomika Británie, Anglická kultura, Anglický dvůr. (4 strany) 
Vrcholný a pozdní středověk v západní Evropě
(přednášky dr. Borovského)
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Přednáškový cyklus ze zimního semestru 2002/3. Obsahuje témata: Počátky Kapetovců, Spor o investituru, Hereze a heretici, Středověká města, Říše od 13. st., Husův proces, Morová epidemie, Avignonské papežství. (18 stran).
Upozornění: Jsou to moje zápisy z přednášek obsahující obvyklé nedostatky takových zápisů (vynechávky, otazníky, bodové zápisy místo souvislých vět,...) POZOR! Je to docela dlouhé, takže při pomalejším připojení si raději stáhněte zapakovaný soubor!
Stoletá válka
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Mé poznámky k referátu do SD záp. Evropy o stoleté válce podle Dějin Británie a Dějin Francie. Klasicky jsem rozdělil válku do 3 fázi a dlouhého příměří - jinak je to hlavně soubor dat - žádný souvislý text. (3 strany)
Fridrich I. Barbarossa
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Martin Domes
Životní osudy štaufského císaře Fridricha I. byly tak spletité a dobrodružné, že zadaly námět pro mnoho knih. V této seminární práci  jsou jeho činy a záměry popsány na několika stranách - tedy tak stručně,  jak to jen bylo možné, aby se při tom neztratila kontinuita a dějová linie jeho života. (5 stran)
Filip II. August
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Jana Vavříková
Seminární práce se vcelku podrobně zabývá osobou a vládou francouzského krále z přelomu 12. a 13. století, který se zúčastnil 3. křížové výpravy a později bojoval i proti anglickým králům Richardovi I. a Janovi Bezzemkovi. Přičítá se mu též upevnění královské moci a v neklidné Francii, které později dokončil jeho potomek Filip IV. (9 stran)
Dagobert I.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Zdeněk Meitner
Seminární práce do SD západní Evropy. Franský král Dagobert je u nás především znám jako poražený od Vogastisburku, ale jeho život je samozřejmě mnohem zajímavější. Práce se zabývá jeho osobou a zejména pak jeho politickými činy. (6 stran + poznámky)
Johannes G. Guttenberg
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Daniel Šimek
Poměrně podrobná seminární práce se zabývá nejen životem známého německého vynálezce knihtisku, ale poodhaluje také některé technologické podrobnosti z jeho dílny. Nechybí ani seznam a stručné informace o jeho pokračovatelích. (15 stran)
Františkáni a Dominikáni
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Josef Ševčík
Stručný výběr z referátu o dvou kněžských řádech z období vrcholného středověku. Obsahuje i pár dat o jejich zakladatelích Dominico Guzmánovi a sv. Františku. (1 strana)
Hanza ve středověku
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Petr Cimala
Referát o největším středověkém "kupeckém" spolku, který ovládal několik staletí obchod na Baltském moři a sdružoval mnoho významných severoněmeckých měst. (4 strany)
A.J.Gurevič: Kategorie středověké kultury
(zpak. WinZip 7.0, formát .doc pro MS Word)
Jiří Ulip
Stručně vypsaný obsah knihy známého medievalisty, která se zabývá životem středověkého člověka. (3 strany) 
Benedikt z Nursie a jeho řehole
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Adéla Sukupová
Referát do SD záp. Evropy o zakladateli prvního mnišské řádu. Referát se věnuje v první části zajímavému životu Benedikta z Nursie a v druhé části pak jeho řeholi benediktýnského řádu. (5 stran) 
Rozpad říše Karla Velikého
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Olga Kolibová
Velmi dobře zpracovaný referát do SD záp. Evropy. Zabývá se obdobím 9. století a postupnými změnami hranice Franské říše, kterými prošla po smrti Karla Velikého a hlavně jeho syna Ludvíka Pobožného. Stručně se pak věnuje i osudu nástupnických států. (3 strany) 
Cisterciácký a premonstrátský řád
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Marianna Kudelová
Opět referát do SD záp. Evropy. Zabývá se zejména vznikem a organizací dvou reformních církevních řádů, které vznikly na přelomu 11. a 12. století. (3 strany) 
Intelektuálové ve středověku
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Intelektuálové ve středověku II
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Josef Ševčík
Referát o knize J. Le Goffa do Úvodu do SD. Jednotlivé kapitoly: 12. století jako zrození intelektuálů; 13. století - problémy dospělosti;  Od univerzitního vzdělance k humanistovi. (3 strany)
Vít Boček
Ještě jednou referát o stejné knize zabývající se především životem na středověkých západoevropských univerzitách.
K volbě Jana XXIII.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Eva Formánková
Jmenoval se původním jménem Baldassare Cossa a roku 1410 byl zvolen na Petrův stolec jako nástupce Alexandra V. Byl to muž, který se ve světle proti němu vedených procesů jevil jako monstrum. Jaké okolnosti vedly k jeho zvolení v této těžké době papežského schizmatu? (4 strany)
Johanka z Arku
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Zuzana Hlucháňová
V poslední době je osobnost Jany z Arku - spasitelky středověké Francie - velmi populární. Jejími osudy v souvislostech politického pozadí stoleté války zabývá i tento referát. (4 strany)
Zánik templářského řádu
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Zánik templářského řádu II
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Jan R. Hrdina
Dalším populárním tématem i mezi laickou veřejností je proces s templáři z let 1307-1314, kdy byl slavný rytířský řád zrušen přičiněním slavného francouzského krále Filipa IV. Sličného. O důležitých událostech a osobách tohoto procesu vás informuje referát do SD záp. Evropy. (3 strany)

Michal Petr
Druhé zpracování tohoto oblíbeného tématu od jiného autora. (3 strany) 

Císař Ludvík Bavor
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Ludvík Bavor II
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Můj další referát tentokrát do SD záp. Evropy. První polovina 14. století se ve středověké Svaté říši římské odehrávala ve znamení boje 3 dynastií - Lucemburků, Habsburků a Wittelsbachů. Z posledně jmenovaného rodu pocházel také císař Ludvík - největší soupeř Jana a Karla Lucemburského. Čerpám hlavně z monografií Jiřího Spěváčka - Král Diplomat, Karel IV. - život a dílo.  (5 stran)
Marcela Kafková

Jiné zpracování stejného tématu. Marcela Kafková zpracovala životopis podrobněji a použila i větší množství literatury. Zabývá se osobou císaře Ludvíka od mládí, kdy byl ještě vévodou a zaměřila se zejména na jeho spor s papežem Janem XXII. (10 stran)

 

Alexios I. Komnénos
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Petr Cimala
Alexios byl byzantským císařem v letech 1081 - 1118. Byl úzce spjat s osudem 1. křížové výpravy a byl nucen bojovat proti novému nebezpečí na Balkáně - Seldžuckým Turkům. V této práci je mj. popsána i organizace tehdejší komnénovské říše. (5 stran)

Patricharcha Fótius
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Marianna Kudelová
Byzantský patriarcha Fótius ovlivňoval velmi výrazně v druhé polovině 9. století byzantskou církevní politiku a k jeho "zásluhám" patří mj. církevní schizma mezi východní církví s centrem v Konstantinopoli a západní církví s centrem v Římě, které pak přetrvalo ve změněné podobě dodnes. Pro naše dějiny je důležité jeho vyslání církevní misie Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. (4 strany)

Kníže Igor
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Martin Domes
Igor byl syn knížete Rurika, zakladatele první ruské vládnoucí dynastie. Knížetem Kyjevské Rusi se stal roku 912. Igor pokračoval v rozšiřování hegemonie kyjevského knížete. Tato seminární práce nám prozradí něco z úplných počátků tohoto základního kamene budoucího ruského impéria. (4 strany)

Bulharský car Simeon I.
(formát .html)

Marcela Kafková
Seminární práce se věnuje osobě první bulharského cara, který se velice zasloužil o rozvoj bulharského státu. Kromě jeho mládí a politika zmiňuje autorka i dobový popis Preslavi - tehdejšího centra Bulharska a také kulturní rozvoj za Simeonovy vlády. (cca 5 stran)

Srbsko ve středověku
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Sabina Burdová
Seminární práce popisuje středověké dějiny Srbska od počátků srbského státu až do 13. století. Zvláštní pozornost je věnována králi Konstantinovi Bodinovi (cca 1082 - 1101), za něhož dosáhla největšího rozmachu tzv. Duklja-Zeta, ale také politice Štěpána Nemanji. (9 stran)

1. křížová výprava
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)

Petr Šťastný
Referát je zpracován podle knihy S. Runcimana: Křížové výpravy. Věnuje se poměrně podrobnému rozboru událostí a příčin, které první kruciátě předcházely a také popisuje průběh tažení a vítězného dobývání svaté země v letech 1096-1099. (5 stran)
Gediminas
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Veronika Mylková
Skoro dvě století vládl v Polsko-Litevské unii rod Jagellonců (nebo správněji Gediminovců). Jeho kořeny však pocházejí z Litvy z doby starší. Gediminas byl litevským knížetem v letech 1315/6 - 1341, ovládl Minsk, Kyjev i Smolensk a Litva se díky němu zařadila mezi východoevropské mocnosti. Byl to děd slavného Jagella, po němž je známý královský rod dodnes znám. (4 strany)
Polsko a Litva ve 14.-17. st.
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Libor Daněk
Práce začíná zhruba vznikem Polsko-Litevské unie a končí povstáním Bogdana Chmielnického. Svým chronologickým zařazením tak patří do pozdního středověku i raného novověku. Jedná se o stručný souhrn dějin obou států, ale vše podstatné je tu na 6 stranách vypsáno.
Pád Konstantinopole
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Libor Daněk
Pád nejbohatšího a nejkrásnějšího města východní Evropy roku 1453 vyvolal v tehdejším světě rozporuplné reakce. Pro některé znamenalo hrozící turecké nebezpečí vážné varování, jiní v něm viděli boží trest. Okolnosti této smutné události pro křesťanskou Evropu vám celkem podrobně vylíčí tato seminární práce. (7 stran)
Život Muhammadův
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Jedná se o vylíčení života božího proroka Muhammada, který žil v létech cca 570 - 632. Snaží se zachytit jeho života jako člověka - jeho těžké prosazování nové ideologie v rodné Mekce a následné vítězství v novém působišti v Medíně. (3 strany)
Čingischán
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Zdeněk Meitner
Stručná práce do SD východní Evropy. Životopis prvního mongolského chána je zde popsán ve zkrácené podobě prakticky jako letopis (3 strany)
Justinián - Velký byzantský císař
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Miroslav Jurásek
Velmi podrobný a důkladně zpracovaný referát do SD vých. Evropy o jednom z velkých byzantských císařů z počátku 6. století. Známý propagátor křesťanství a vydavatel důležitého zákoníku je zde představen nejen jako vládce, ale i jako člověk. Práce obsahuje i kapitoly o jeho manželce a rodině. (15 stran)
Bogomilství
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Josef Ševčík
Referát do SD východní Evropy. Bogomilové byli jedni z mnoha druhů heretiků, kteří ve středověku vznikli. Jejich učení se šířilo na území Bulharska a Byzantské říše a později snad dodali inspiraci i francouzským Katarům. (3 strany)
4. křížová výprava a její vliv na další vývoj Byzance
(zpak. WinZip 7.0, formát .doc pro MS Word)
Moje seminární práce do středověkých dějin vých. Evropy.
Stručný popis výpravy, uspořádání latinského císařství, řecké nástupnické státy (Nikajské a Trapezuntské císařství, Epirský despotát), vývoj byzantských měst ve 13. st. (6 stran)
Petr a Ivan Asenovi - verze 2
(obnova Bulharského státu)
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Eva Formánková
Seminární práce do SD východní Evropy se zabývá zejména povstáním Asenovců a otázkou vzniku Druhého bulharského státu. Zmiňuje se také o událostech, které tomuto povstání předcházely a přímo s ním souvisely. Práce končí smrtí Petra Asena a nástupem třetího bratra Kalojana. (cca 8 stran)
Nyní autorka poslala vylepšenou verzi.
Vladislav Lokýtek
(zpak. WinZip 7.0, formát .rtf)
Jaroslav Mikoška
Největší soupeř posledních Přemyslovců i prvních Lucemburků v bojích o polskou korunu byl Vladislav Lokýtek. Jeho snaha byla nakonec úspěšná díky sjednocení Velkopolska a Malopolska, které se mu podařilo uskutečnit. Jeho politickou dráhu ve stručnosti popisuje tento referát do SD vých. Evropy. (5 stran)